ระบบลงทะเบียนออนไลน์


นักเรียนสามารถลงทะเบียน ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม


ม.3

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

26/10/2564 10:00น.
ถึง
26/10/2564 21:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ม.4

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

27/10/2564 10:00น.
ถึง
27/10/2564 21:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ม.6

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

28/10/2564 10:00น.
ถึง
28/10/2564 21:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเวลารู้