ระบบลงทะเบียนออนไลน์


นักเรียนสามารถลงทะเบียน ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม


ม.3

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

17/05/2565 13:00น.
ถึง
17/05/2565 14:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ม.4

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

18/05/2565 13:00น.
ถึง
18/05/2565 14:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ม.6

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่

28/10/2564 10:00น.
ถึง
28/10/2564 21:00น.

ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเวลารู้